Advertisements

قانون و ازدواج مذهبی

کمیته ای که در راس آن نخست وزیر گرجستان قرار دارد و مسئول تنظیم روابط بین کلیسای ارتودکس و دولت است اعلام کرده است که در حال بررسی این موضوع است که ازدواجهای ثبت شده در کلیسا جنبه رسمی و قانونی پیدا کنند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements

ازدواجها بیشتر مذهبی است تا قانونی

اکثر زوجهای گرجی برای شروع زندگی تنها به مراسم مذهبی اکتفا میکنند و از ثبت رسمی ازدواج خود داری میکنند. ادامهٔ این نوشته را بخوانید