پایانه مرزی لارسی بازسازی شد

روز 10 سپتامبر جاری مراسم افتتاح گمرک بازسازی شده در مرز روسیه و گرجستان با حضور زوراب آباشیدزه نماینده نخست وزیر گرجستان در امور مربوط به روسیه و مقامات دولتی دیگر برگزار شد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید